TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste koskee Ab Puhepoint Oy:n puheterapia-asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. Seloste on laadittu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) mukaisesti.

REKISTERIN NIMI

Ab Puhepoint Oy:n puheterapiapalveluiden asiakasrekisteri
Osarekisteri: Puheterapeutti Sirpa Pirilän tutkimusaineisto

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Puheterapeutti Sirpa Pirilä
Kutomotie 16, 00380 Helsinki
p. 040 5538 500
puheterapeutti@sirpapirila.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Puheterapia-asiakkaan tutkimuksen ja hoidon suunnittelu ja toteutus sekä terapiapalveluiden laskuttaminen. Osarekisteri: Tutkimustyö.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Alaikäisen asiakkaan huoltajien nimet ja yhteystiedot
 • Asiakkaan yhdyshenkilöiden/lähiomaisten sekä omalääkärin/omahoitajan yhteystiedot
 • Puheterapian kannalta välttämättömät tutkimus-ja hoitotiedot
 • Puheterapiasopimuksessa / suunnitelmassa yksilöidyt tiedot, terapiamuistiinpanot, harjoitteluohjeet, valokuvat, äänitteet ja videot
 • Maksusitoumustiedot
 • Terapioiden käyntikerrat, päivämäärät ja toteutuspaikat
 • Asiakaspalautteet
 • Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä (EU:n tietosuoja-asetukset 2016/679, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§, 785/1992)
 • Puheterapeutilla on salassapitovelvollisuus
 • Rekisterin tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin


REKISTERIN TIEDOTUSTAVAT

Palvelusopimuksemme sisältää kohdan, jossa kerrotaan puheterapiapalveluiden asiakasrekisteristä. Tietosuojaseloste on nähtävillä yrityksen nettisivuilla www.puhepoint.fi

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Dokumenttien säilytysaika on Sosiaali-ja terveysministeriön potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) mukainen. Pääsääntöisesti tietoja säilytetään 12 vuotta kuolemasta tai ellei siitä ole tietoa, niin 120 vuotta syntymästä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • Asiakkaan ilmoittamat tiedot
 • Alaikäisen asiakkaan huoltajan ilmoittamat tiedot
 • Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta, Kelasta sekä lähettäviltä ja hoitavilta tahoilta saadut tiedot
 • Tutkimuksen ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

 • Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen (Potilaslaki 785/1992/13§, muut 653/2000) tai asiakkaan tai alaikäisen asiakkaan huoltajan luvalla tehtyä terapiasopimusta/suunnitelmaa noudattaen
 • Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä
 • Jatkohoitotilanteessa tietoja voidaan luovuttaa potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella asiakkaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle/ammattihenkilölle
 • Asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lakisäännöksen perusteella tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle
 • Tietoja ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 • Asiakasrekisteri on manuaalinen ja muodostuu paperisista ja sähköisistä dokumenteista.
 • Paperiset aineistot säilytetään lukituissa arkistokaapeissa.
 • Sähköinen aineisto on suojattu salasanoin.
 • Varmuuskopiointi tehdään toiselle ulkoiselle kovalevylle.
 • Muistitikut ja ulkoiset kovalevyt säilytetään lukollisessa arkistokaapissa
 • Rekisterinpitäjä on laatinut tietosuoja-asetuksen mukaisen kirjallisen tietojenkäsittelysopimuksen kirjanpitoon ja laskutukseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä tilitoimiston kanssa


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 • Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajaamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, jos käsittely perustuu suostumukseen
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteutuminen
  • Asiakasrekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26§)
  • Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat tiedot kirjallisena
  • Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisena rekisterinpitäjälle: pt Sirpa Pirilä
   • Kerro pyynnössä
    • nimesi
    • yhteystietosi (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero)
    • mitkä tiedot haluat tarkastaa
    • haluatko tarkastaa kaikki tietosi vai tiedot tietyltä ajanjaksolta
    • missä muodossa haluat tiedot
   • Lisätietoja osoitteessa https://tietosuoja.fi/kun-haluat-tarkastaa-tietosi
  • Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteutuminen
   • Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle: pt Sirpa Pirilä
    • Kerro pyynnössä
     • nimesi
     • yhteystietosi (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero)
     • oikaistava tieto sanatarkasti
     • ehdottamasi muutos sanatarkasti
     • perustelut ehdottamillesi muutoksille
    • Lisätietoja osoitteessa https://tietosuoja.fi/kun-haluat-oikaista-tietojasi


TIETOTURVALOUKKAUKSESTA ILMOITTAMINEN

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, jos hen­kilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oi­keuksille ja vapauksille. Tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettava myös toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta.