Hyvä kuntoutuskäytäntö

Puhepoint toteuttaa kuntoutusta hyvän kuntoutuskäytännön mukaisesti ja noudattaa Kelan palvelukuvausta.

Palvelukuvauksessa määritellään vaikeavammaisten lääkinnällisten avoterapiapalvelujen laatuvaatimukset. Palvelukuvauksen tavoitteena on turvata Kelan kuntoutujille hyvälaatuiset avoterapiapalvelut oikea-aikaisesti sekä varmistaa kuntoutujan oikeudet. Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus perustuu kuntoutujan hoitavan tahon laatimaan kuntoutussuunnitelmaan.

Laadukkaan kuntoutusprosessin lähtökohtana on, että kuntoutujan tilanne otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon, kuntoutustavoitteet asetetaan asiakaslähtöisesti ja tehdään yhteistyötä kuntoutujan lähiverkoston kanssa.

Kelan määritelmän mukaan hyvä kuntoutuskäytäntö tarkoittaa sitä, että kuntoutuksen järjestämisessä, toteuttamisessa ja kehittämisessä noudatetaan kuntoutusta koskevaa lainsäädäntöä ja otetaan huomioon kuntoutusta koskeva tieteellinen tieto sekä vakiintuneet ja yleisesti hyväksytyt toimintatavat.

Hyvän kuntoutuskäytännön mukainen kuntoutus

  • vastaa asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin
  • osallistaa asiakkaan, hänen läheisensä ja muun verkoston
  • toteutuu oikeaan aikaan
  • parantaa ja tukee asiakkaan toimintakykyä tai työkykyä
  • yhdistää kuntoutuksen ammattilaisten kokemustiedon ja tieteellisen vaikuttavuustiedon
  • perustuu erityiseen asiantuntemukseen ja osaamiseen.


https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspa-hyva-kuntoutuskaytanto

Puhepoint