Sirpa Pirilä

Puheteterapeutti, FM, työterveyshuollon asiantuntija
 • puheterapia
 • puheterapeuttiset tutkimukset ja arviointi
 • ohjaukset ja konsultaatio

Olen toiminut pitkään puheterapeuttina ja hoidan kaiken ikäisiä asiakkaita. Asiakaslähtöisyys, hyvän vuorovaikutussuhteen luominen sekä kuntoutujan lähiympäristön huomioiminen ja ohjaaminen muodostavat perustan toteuttamalleni puheterapialle.

Pidän puheterapeutin työstäni, sillä se tarjoaa minulle mahdollisuuden toimia luovalla tavalla vuorovaikutussuhteissa ja edellyttää jatkuvaa kouluttautumista. Koska asiakkaitani ovat sekä lapset että aikuiset, saan tehdä hyvin monenlaisia asioita työpäiväni aikana. Päiväni voi alkaa vaikkapa nukke- tai autoleikeillä pienen lapsen kanssa, jatkua kouluikäisen tavutietoisuuden ja oraalimotoriikan harjoittelulla ja päättyä esimerkiksi aikuisen ääniterapiaharjoituksiin.

Olen vuosien saatossa osallistunut monipuolisesti lukuisiin ammattitaitoani kehittäviin koulutuksiin mm. kielen ja puheen kehityksen, luki-kuntoutuksen, autismin kirjon ongelmien, äänihäiriöiden ja änkytyksen alalta. Minulla on myös työterveyshuollon asiantuntijapuheterapeutin pätevyys äänen alalta, mikä on antanut lisävalmiuksia työikäisten ääniongelmien kuntouttamiseen. Oral Placement Therapy- ja Lee Silverman Voice Therapy-koulutukset ovat antaneet lisää tietoa ja välineitä kuntouttaa erilaisia puhemotoriikkaan ja ääneen liittyviä ongelmia. Lisäksi olen suorittanut NLP Practitioner-koulutuksen, jonka menetelmiä voidaan soveltaa myönteisen ajattelun ja omien voimavarojen hyödyntämisessä. Seuraan aktiivisesti alamme julkaisu- ja tutkimustoimintaa ja teen myös omaa äänihäiriöihin liittyvää väitöstutkimustani työni ohessa.

Puhepoint - Sirpa Pirilä

Yhteystiedot

Erityisosaaminen

 • ÄÄNIHÄIRIÖT
 • ÄNKYTYS
 • ARTIKULAATION PULMAT
 • AUTISMIN KIRJO
 • KEHITYSVAMMAT
 • Kielelliset pulmat
 • LUKIVAIKEUDET
 • PUHEEN PULMAT
 • TARKKAAVUUDEN JA KESKITTYMISEN PULMAT
 • VUOROVAIKUTUKSEN PULMAT

Tutkinnot

Puheterapeutti Sirpa Pirilän koulutukset ja tutkinnot

1984 Sairaanhoitajan tutkinto, Oulun sairaanhoito-oppilaitos

1993 Filosofian maisteri (logopedia), Oulun yliopisto

1998 NLP – Practitioner (Neuro-Linguistic Programming)

2004 Työterveyshuollon ääniasiantuntijapuheterapeutti, Työterveyslaitos

2007 alkaen työn ohessa Logopedian tohtoriopintoja, Tampereen yliopisto (aiemmin Oulun yliopisto)

2016 Yrittäjän ammattitutkinto: Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala, Naisyrittäjyyskeskus

Ammatillinen täydennyskoulutus

2022
 • Assessment and Treatment of Dysphagia in Older Adults
 • Assessing Acquired Apraxia of Speech: Practical Solutions to Common Challenges
 • AAC Considerations for Individuals With ALS
 • Assessing the Iceberg of Stuttering: Strategies to Support Acceptance and Openness
 • Enhancing Service Delivery Across the Continuum
 • Adolescents and Adults With ASD: Communication Challenges and Intervention Strategies
 • Instructional Strategies for Students With ASD
 • Innovations in AAC Assessment, System Design, and Communication Partner Training
 • Leveraging the Power of Synchronous and Asynchronous Tele-AAC Services
 • A Roadmap to Integrating AAC Into the Classroom
 • CCC-2 Lasten kommunikointitaitojen kysely kuntoutuksen suunnittelun tukena
 • Moniammatillisesti toteutettavat interaktiiviset verkkotyöpajat äänen hyväksi
 • Enhancing AAC for Adults
 • Current Issues in Augmentative & Alternative Communication Service Provision
 • Improving AAC for Children

2021
 • Ääniterapiamenetelmien kehittäminen: Ääniterapia-asiakkaan motivointi terapiaan ja itsenäiseen harjoitteluun Terapiassa harjoiteltujen taitojen onnistunut siirtyminen arjen kommunikaatiotilanteisiin.
 • Using Pretend Play to Improve Communication in Young Children With Autism
 • Hyvät puheterapiakäytännöt Osa I: Änkytyksen kohtaaminen puheterapiassa
 • Selective Mutism – Evidence-Based Practices
 • Syventävä logopedinen näkökulma äänihäiriöihin ja niiden kuntouttamiseen
 • Kommunikointia kaikille – AAC:n moninaisuus puheterapeutin työssä
 • Henkilöstön tietoturva ja tietosuoja-koulutus

2020
 • AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät
 • Ääniterapian vaikuttavuus: 1. Ääniterapiatulosten arviointi. 2. Suunnitelma miten voidaan kehittää ja arvioida terapiassa omaksuttujen taitojen siirtymistä asiakkaan arjen kommunikaatiotilanteisiin.
 • GAS logopedisessä viitekehyksessä.
 • Kommunikaation kolmiot ja kulmakivet
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Syvennä osaamistasi etäterapiassa
 • Etäpuheterapiaa
 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe

2019
 • LEGO-based Therapy Traning
 • Aistikoulutus: Syömisen haasteet
 • VoxLog ja Praat puhe-ja ääniterapiassa
 • AAC – Onnistumisen iloa-seminaari
 • Kelan etäkuntoutuksen kehittämishankkeen loppuseminaari
 • Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin

2018
 • Tietojen turvallinen käsittely
 • Neuropsykiatria nyt: Sosiaaliset taidot ja kommunikaatio
 • ICF-luokitus käytännön työn tukena
 • Kommunikointikansion käytön harjoittelu
 • Änkytys: Syventävä workshop-päivä puheterapeuteille

2017
 • Lapsen änkytys – miten arvioida kuntoutustarve ja miten kuntouttaa?
 • Puheterapeuttien uudet arviointimenetelmät ja ajankohtaisia tutkimustuloksia kliinisen työn tueksi
 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa

2016
 • Puheterapeuttinen tutkimus ja lausunnon laatiminen
 • 5th symposium of the Finnish Society of Voice Ergonomics & Tiedepäivä
 • Logopedisesta tutkimuksesta kliinisiin käytänteisiin

2015
 • VoiceWell – menetelmään perustuvien manuaalisten hoito-otteiden hyödyntäminen osana kasvojen, suun- ja purennanalueen logopedista kuntoutusta
 • Pienten lasten syömisen haasteet sekä aikuisneurologisten asiakkaiden nielemisvaikeudet ja kuntoutus
 • Äänipäivät: taustaa, tutkimista ja terapiaa
 • Praat puhe- ja äänianalyysisovelluksen käyttö puheterapiassa

2014
 • Video yhteisön ja perheen ohjauksen välineenä
 • Neurologisen kuntoutuksen nykypäivää – seminaari
 • OPT 1 & Apraxia
 • Suomen Ääniergonomiaseuran kolmas symposium
 • Äänihuulten peilitutkimuksen ja nasofiberoskopian harjoittelua
 • Laatuvaatimukset tänään ja laadun jatkuva parantaminen
 • Ipad terapiakäytössä

2013
 • Pienten syömisongelmaisten lasten hoito
 • Langmore Foundation FEES-course (nielemistoiminnon tähystystutkimus)
 • Struktuuri ja visualisointi opetuksen ja arjen selkeyttäjänä
 • Ero ikätasoon kasvanut – kehitysvammaisuuden huomioiminen kuntoutuksessa ja opetuksessa
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksia -erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
 • Kehity puhujana – uutta virtaa esiintymistilanteisiin
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

2012
 • Eleet kommunikoinnin osana
 • PRT (Pivotal Response Training)
 • Tunne-koulutus: Sosiaalisten ja tunnetaitojen tuki autisminkirjon henkilöiden arjessa
 • Logopediset haasteet aivoverenkiertohäiriön ja aivovamman jälkitiloissa
 • GAS – koulutus

2011
 • Ajattelun apukäsi: Psykologisen ensiavun menetelmän opettaminen lapsille ja nuorille
 • Aistitiedon käsittely oppimisen ja käyttäytymisen perustana autisminkirjon, ADHD:n ja muiden neuropsykiatrisissa häiriöiden asiakkaiden kuntoutuksessa
 • PECS (Picture Exchange Communication System
 • CVT (Complete Vocal Technique)
 • LSVT (Lee Silverman Voice Treatment)
 • Puhetta puheesta: Puheen motoriset perusvalmiudet

2010
 • CVT (Complete Vocal Technique) Laulajan apuna
 • Kun lingvistiset taidot eivät riitä – Pragmaattinen kielen kehitys ja sen ongelmat

2009
 • Kuvat kehiin lapsen arjessa
 • Hankintalaki ja tarjousten tekeminen palveluntuottajille
 • Lasten änkytyskoulutus
 • The 1st Nordic Conference of Voice Ergonomics and Treatment
 • Lievän afasian tutkiminen ja kuntouttaminen
 • Posteriesityksen teko
 • Häh? Kuulohahmotus – miten tutkin ja kuntoutan

2007
 • Lasten etenevät neurologiset sairaudet ja puheterapeuttisen kuntoutuksen eettiset kysymykset
 • Verbaali dyspraksia fonologian ja kuntoutuksen työpajoissa
 • Varhaisen kielen ja kommunikaation arviointi ja tukeminen

2006
 • Toimivat kommunikointikansiot kaikille
 • AURA-työkirja: Vuorovaikutuksen ja viestinnän tarkasteluun ja kehittämiseen yhteisöissä, joissa on autistisia tai muulla tavoin vuorovaikutuksessaan poikkeavasti toimivia yksilöitä
 • Puheen ja nielemisen kuntoutus etenevissä aikuisneurologisissa sairauksissa

2005
 • Kouluikäisten kuntoutus: lukemisvalmiudet, kielen kehitys, nimeämisvaikeudet, toiminnanohjaus ja itsesäätely, opiskelustrategiat, matematiikan taidot
 • Opintopäivä Sibelius-Akatemiassa ääniterapeutti, laulupedagogi Ritva Eerolan työtä seuraamassa
 • Ääniterapiakoulutus
 • Resonaattoriputki-koulutus
 • PECS (Picture Exchange Communication System): Vaiheet 1-3 ja 4-6

2004
 • Symbol for Windows- symboliohjelma
 • Power Point kuntoutuksessa
 • Aleksander-tekniikan perus- ja jatkokurssit

2003
 • Monin keinoin sujuvaksi: Änkytysterapian teoriaa ja käytännön harjoituksia
 • Kun lapsi ei keskity
 • Autismi ja Asperger pähkinänkuoressa
 • LENE: Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arviointimenetelmä
 • Henkilökemiat kuntoon – seitsemän avainta loistavaan yhteistyöhön
 • Solmut auki – ongelmasta oppimiseen: Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksia lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa
 • Korvat höröllä! Kuulohavainnosta kielen sisältöihin
 • Äänenmuodostuksen äänifysiologiset perusteet ja harjoitukset
 • Portfolio, oppimisen matkakertomus, Osa II

2002
 • Portfolio, oppimisen matkakertomus, Osa I
 • Verotus ja kirjanpito
 • Luki-vaikeuden tunnistaminen ja kuntoutus
 • Nimeämisen teemapäivä

2001
 • Dyspraksia
 • Autismi/Asperger-konferenssi

2000
 • Puheterapiapalveluiden tuotteistus

1998
 • TEACH-menetelmän syventävä koulutus autististen lasten kokonaiskuntoutuksessa

1997
 • Valtakunnalliset Autismipäivät